Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ARCO Paweł Nagły, Jacek Dudak Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 138, posiadająca KRS: 0000103901, NIP: 625-19-54-154, REGON: 273678236, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: daneosobowe@urbangames.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Twoich danych osobowych umożliwia nam świadczenie usług elektronicznych w postaci konta w sklepie internetowym pod adresem: www.urbangames.pl, realizację zawartych umów, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym Newsletter’a).

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w formie elektronicznej (strukturze informatycznej), w wyniku czego mogą one być przetwarzane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) w celu rejestracji konta, realizacji zamówienia, obsługi procesu reklamacyjnego, zwrotu towaru na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Będziemy przetwarzać następujące kategorię Twoich danych: – imię/imiona, – nazwisko, – adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), – adres dostawy (ulica, numer domy, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), – NIP, – numer telefonu, – adres e-mail.

5. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:
Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: – firmy kurierskie, – firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności,

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

7.1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia z nami umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

7.2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarzamy przez do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

7.3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c) Prawo do usunięcia danych;

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) Ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Sprzeciw „marketingowy”.
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację.
Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do przenoszenia danych;

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: daneosobowe@urbangames.pl.

9. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.

Newsletter

zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.