Zwroty

REGULAMIN ZWROTÓW W SKLEPACH STACJONARNYCH

OWNIK

SPRZEDAWCAARCO Spółka Jawna Paweł Nagły, Jacek Dudak z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103901, NIP: 625-19-54-154, REGON: 273678236;

WYDAWCAARCO Spółka Jawna Paweł Nagły, Jacek Dudak z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103901, NIP: 625-19-54-154, REGON: 273678236;

KARTA PODARUNKOWA – plastikowa karta wydana na okaziciela, uprawniająca UŻYTKOWNIKA do jej realizacji w SALONACH SPRZEDAŻY;

KLIENT – osoba fizyczna dokonująca zakupu u SPRZEDAWCY TOWARU w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

NABYWCA – osoba, która z tytułu dokonanego zwrotu otrzymuje od WYDAWCY KARTĘ PODARUNKOWĄ;

YTKOWNIKNABYWCA lub każdorazowy posiadacz KARTY PODARUNKOWEJ, korzystający z KARTY PODARUNKOWEJ;

TOWAR – wszelkie produkty zakupione w SALONIE SPRZEDAŻY;

SALON SPRZEDAŻY – tradycyjny sklep sieci ARCO, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ZWROT TOWARU – zwrot zakupionego w SALONIE SPRZEDAŻY TOWARU, nie pozostający w związku z wadami towaru.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Każdemu KLIENTOWI umożliwia się dokonanie ZWROTU TOWARU zakupionego w SALONIE SPRZEDAŻY SPRZEDAWCY w terminie 10 dni od daty dokonania zakupu na zasadach wskazanych w niniejszym REGULAMINIE. Po upływie tego terminu nie ma możliwości ZWROTU TOWARU.

1.2. ZWROTOWI TOWARU podlega TOWAR, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) nie nosi śladów użytkowania przez KLIENTA;
b) nie został w żaden sposób uszkodzony;
c) posiada oryginalne oznaczenia, w szczególności etykiety i metki, w które SPRZEDAWCA lub producent wyposażył TOWAR;
d) znajduje się w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takim opakowaniu był wydany KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ.

1.3. ZWROTOWI TOWARU nie podlega:
a) bielizna*;
b) skarpety*;

*Chyba, że nie noszą śladów użytkowania i są w oryginalnych opakowaniach dających pewność, że nie były użytkowane.

1.4. KLIENT może dokonać ZWROTU TOWARU wyłącznie w SALONIE SPRZEDAŻY, w którym dokonał jego zakupu. ZWROT TOWARU będzie dokonany tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT bądź za okazaniem wydruku potwierdzenia płatności z terminala kart płatniczych.

1.5. Z chwilą dokonania ZWROTU TOWARU SPRZEDAWCY, KLIENT:
a) zwraca SPRZEDAWCY paragon, o którym mowa w pkt. 1.4.; jeżeli paragon obejmuje więcej niż 1 sztukę TOWARÓW, KLIENT otrzymuje oryginał paragonu z powrotem;
b) okazuje SPRZEDAWCY oryginał Faktury VAT, o którym mowa w pkt. 1.4.; KLIENT otrzymuje z powrotem oryginał Faktury VAT oraz fakturę korygującą pomniejszającą Fakturę VAT o wartość zwracanego towaru.

2. FORMA REALIZACJI ZWROTU TOWARU

2.1. ZWROT TOWARU dokonywany jest poprzez wypełnienie przez SPRZEDAWCĘ formularza zwrotu oraz wydanie KLIENTOWI KARTY PODARUNKOWEJ o wartości nominalnej równej uiszczonej przez KLIENTA opłacie za zwracany TOWAR. Na podstawie otrzymanej KARTY PODARUNKOWEJ KLIENT może dokonywać kolejnych zakupów w SALONACH SPRZEDAŻY sieci ARCO. Po dokonaniu ZWROTU TOWARU KLIENT otrzymuje notę księgową na wartość dokonanego zwrotu, będącą dokumentem potwierdzającym dokonanie zwrotu.
2.2. SPRZEDAWCA nie dokonuje KLIENTOWI zwrotu gotówkowego, zwrotu na kartę płatniczą, bon towarowy lub rachunek bankowy za TOWAR zwracany przez KLIENTA.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE KART PODARUNKOWYCH

3.1. WYDAWCA zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji KARTY PODARUNKOWEJ w SALONACH SPRZEDAŻY sieci ARCO.

3.2. KARTA PODARUNKOWA nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.

3.3. WYDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią KARTĄ PODARUNKOWĄ, jak również za utratę lub uszkodzenie KARTY PODARUNKOWEJ z przyczyny nieleżącej po stronie WYDAWCY po ich przekazaniu NABYWCY.

3.4. KARTA PODARUNKOWA jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej wydania, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. 8.6. poniżej. Okres ważności KARTY PODARUNKOWEJ nie może zostać przedłużony.

4. WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

4.1. KARTY PODARUNKOWE są kartami wydawanymi tylko i wyłącznie na okaziciela.
4.2. Wydanie KARTY PODARUNKOWEJ może nastąpić jedynie w SALONIE SPRZEDAŻY sieci na terenie Polski.
4.3. KARTA PODARUNKOWA może być używana wyłącznie w SALONACH SPRZEDAŻY sieci ARCO, bezpośrednio po wydaniu NABYWCY KARTY PODARUNKOWEJ.
4.4. Kwota, jaką będzie zasilona KARTA PODARUNKOWA wynosić będzie równowartość zwracanych TOWARÓW przez KLIENTA.
4.6. NABYWCA otrzymując od WYDAWCY KARTĘ PODARUNKOWĄ z tytułu zwrotu towaru oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU i zobowiązuje się go przestrzegać. WYDAWCA zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania UŻYTKOWNIKA o treści niniejszego REGULAMINU oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. UŻYTKOWNIK poprzez użycie KARTY PODARUNKOWEJ oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU i zobowiązuje się go przestrzegać.
4.7. KLIENT otrzymuje od WYDAWCY dokument księgowy będący dokumentem potwierdzającym fakt wydania KARTY PODARUNKOWEJ, będący podstawą reklamacji lub też roszczeń KLIENTA lub UŻYTKOWNIKA w stosunku do WYDAWCY.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

5.1. WYDAWCA przyjmuje do realizacji w SALONACH SPRZEDAŻY wyłącznie aktywne KARTY PODARUNKOWE, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
5.2. Przy realizacji KARTY PODARUNKOWEJYTKOWNIKOWI nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna KARTY PODARUNKOWEJ. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez UŻYTKOWNIKA w okresie ważności KARTY PODARUNKOWEJ.
5.3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów gotówką albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż aktualna wartość nominalna KARTY PODARUNKOWEJ.
5.4. NABYWCA lub UŻYTKOWNIK mogą posługiwać się KARTĄ PODARUNKOWĄ wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do KARTY PODARUNKOWEJ lub do upływu terminu ważności KARTY PODARUNKOWEJ. WYDAWCA ma prawo odmówić realizacji KARTY PODARUNKOWEJ w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia KARTY PODARUNKOWEJ w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na KARCIE PODARUNKOWEJ lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności KARTY PODARUNKOWEJ;
b) braku środków na KARCIE PODARUNKOWEJ;
c) braku wystarczającej ilości środków na KARCIE PODARUNKOWEJ pozwalających na nabycie przez UŻYTKOWNIKA żądanego przez niego towaru, w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 5.3. lub pokrycie stanie się niemożliwe;
d) braku technicznej możliwości realizacji KARTY PODARUNKOWEJ (np. braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym WYDAWCY).
5.5. W okresie ważności KARTY PODARUNKOWEJ nie ma możliwości doładowywania jej, zwiększając tym sposobem jej wartości nominalnej od wartości pierwotnej.
5.6. WYDAWCA nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji KARTY PODARUNKOWEJ wynikającej z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. awaria systemu informatycznego, itp.
5.7. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji KARTY PODARUNKOWEJ WYDAWCA (o ile weryfikacja salda KARTY PODARUNKOWEJ będzie możliwa) wypłaci jej UŻYTKOWNIKOWI lub NABYWCY kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi KARTY PODARUNKOWEJ.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE DOTYCZĄCE KARTY PODARUNKOWEJ

6.1. UŻYTKOWNIK ma możliwość sprawdzenia aktualnej wartości KARTY PODARUNKOWEJ jedynie w SALONIE SPRZEDAŻY.
6.2. WYDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za KARTY PODARUNKOWE od momentu wydania ich KLIENTOWI. WYDAWCA nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież KARTY PODARUNKOWEJ po jej przekazaniu KLIENTOWI. NABYWCA lub UŻYTKOWNIK nie będą także zgłaszać względem WYDAWCY żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia KARTY PODARUNKOWEJ. WYDAWCA nie umożliwiają też UŻYTKOWNIKOWI lub NABYWCY KARTY PODARUNKOWEJ zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu KARTY PODARUNKOWEJ lub też możliwości jej zablokowania.
6.3. Transakcja dokonana przy pomocy KARTY PODARUNKOWEJ jest ważna bez względu na to, czy UŻYTKOWNIK tej KARTY PODARUNKOWEJ wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. NABYWCA lub uprawniony UŻYTKOWNIK nie będzie zgłaszał względem WYDAWCY żadnych roszczeń z tego tytułu.
6.4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ będą rozpatrywane przez WYDAWCĘ w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez UŻYTKOWNIKA.
6.5. Reklamacje – w odniesieniu do towarów zakupionych przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ mogą być składane jedynie w SALONIE SPRZEDAŻY, w którym doszło do transakcji z użyciem KARTY PODARUNKOWEJ.

7. ZWROT TOWARÓW – ZASADY ROZLICZEŃ

7.1. W przypadku zwrotu przez UŻYTKOWNIKA towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ, zostanie przez WYDAWCĘ wydana nowa KARTA PODARUNKOWA (zgodnie z pkt. 2.) o wartości nominalnej równej wartości zwracanych produktów, niezależnie czy towary zakupione były w całości lub części przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ.
7.2. Podstawą do dokonania zwrotu i tym samym wydania nowej KARTY PODARUNKOWEJ o wartości nominalnej równej wartości zwracanych towarów będzie przedstawienie przez UŻYTKOWNIKA paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wydanie KARTY PODARUNKOWEJ nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
8.2. KARTA PODARUNKOWA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. KARTA PODARUNKOWA jest znakiem legitymacyjnym – elektroniczną formą bonu towarowego.
8.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
8.4. Treść niniejszego REGULAMINU jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.urbangames.pl/zwroty.
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z KARTY PODARUNKOWEJ można uzyskać bezpośrednio w SALONIE SPRZEDAŻY sieci ARCO oraz na stronie internetowej www.urbangames.pl/kartypodarunkowe.
8.6. WYDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu KART PODARUNOWYCH i zakończenia wydawania i realizacji KART PODARUNKOWYCH bez podania przyczyny. O zmianie REGULAMINU, w tym w szczególności zakończeniu realizacji KART PODARUNKOWYCHYTKOWNICY zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez WYDAWCĘ w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.urbangames.pl/kartypodarunkowe. Zmiany REGULAMINU obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.urbangames.pl/kartypodarunkowe. W przypadku zakończenia realizacji KART PODARUNKOWYCH zostanie zastosowane odpowiednio postanowienie z pkt. 5.7. Zmiana REGULAMINU KART PODARUNKOWYCH będzie dotyczyła KART PODARUNKOWYCH wydanych od dnia zmiany REGULAMINU.

(Pobierz regulamin w formacie PDF obowiązujący od 2017.01.11)

Newsletter

zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.