Karta Podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

OWNIK

WYDAWCAARCO Spółka Jawna Paweł Nagły, Jacek Dudak z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103901, NIP: 625-19-54-154, REGON: 273678236;

SALON SPRZEDAŻY – stacjonarny sklep sieci ARCO (z wyłączeniem sklepów internetowych);

KARTA PODARUNKOWA – plastikowa karta wydana na okaziciela, uprawniająca UŻYTKOWNIKA do jej realizacji w SALONACH SPRZEDAŻY;

NABYWCA – osoba, która nabywa od WYDAWCY KARTĘ PODARUNKOWĄ w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

YTKOWNIKNABYWCA lub każdorazowy posiadacz KARTY PODARUNKOWEJ, korzystający z KARTY PODARUNKOWEJ.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. WYDAWCA zobowiązuje się do przekazania NABYWCY KARTY PODARUNKOWEJ oraz do przyjmowania jej do realizacji w SALONACH SPRZEDAŻY sieci ARCO. Przekazanie NABYWCY KARTY PODARUNKOWEJ może być dokonane wyłączenie w SALONACH SPRZEDAŻY.

1.2. NABYWCA zobowiązuje się do przekazania WYDAWCY środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej KARTY PODARUNKOWEJ. Zapłata za KARTĘ PODARUNKOWĄ może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

1.3. Środki wpłacone przez NABYWCĘ lub UŻYTKOWNIKA (poza wyjątkiem określonym w pkt. 3.7. poniżej – nie podlegają zwrotowi na rzecz NABYWCY lub UŻYTKOWNIKA, w szczególności KARTA PODARUNKOWA nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona WYDAWCY ani też wymieniona na inną tego typu kartę.

1.4. WYDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią KARTĄ PODARUNKOWĄ, jak również za utratę lub uszkodzenie KARTY PODARUNKOWEJ z przyczyny nieleżącej po stronie WYDAWCY po ich przekazaniu NABYWCY.

1.5. KARTA PODARUNKOWA jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. 6.6. poniżej. Okres ważności KARTY PODARUNKOWEJ nie może zostać przedłużony.

1.6. Zakup KARTY PODARUNKOWEJ nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

2. WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

2.1. KARTY PODARUNKOWE są kartami wydawanymi tylko i wyłącznie na okaziciela.
2.2. Wydanie KARTY PODARUNKOWEJ może nastąpić jedynie w SALONIE SPRZEDAŻY sieci na terenie Polski.
2.3. KARTA PODARUNKOWA może być używana wyłącznie w SALONACH SPRZEDAŻY sieci ARCO, bezpośrednio po wydaniu NABYWCY KARTY PODARUNKOWEJ.
2.4. Jeden NABYWCA może jednocześnie nabyć wiele KART PODARUNKOWYCH na jednego bądź wielu UŻYTKOWNIKÓW.
2.5. Minimalna kwota, jaką może być zasilona KARTA PODARUNKOWA wynosi 50 PLN, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona KARTA PODARUNKOWA wynosi 1000 PLN.
2.6. NABYWCA poprzez zasilenie KARTY PODARUNKOWEJ oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU i zobowiązuje się go przestrzegać. NABYWCA zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania UŻYTKOWNIKA o treści niniejszego REGULAMINU oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. UŻYTKOWNIK poprzez użycie KARTY PODARUNKOWEJ oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU i zobowiązuje się go przestrzegać.
2.7. NABYWCA KARTY PODARUNKOWEJ otrzymuje od WYDAWCY dokument księgowy będący dokumentem potwierdzającym fakt nabycia KARTY PODARUNKOWEJ, będący podstawą reklamacji lub też roszczeń NABYWCY lub UŻYTKOWNIKA w stosunku do WYDAWCY.

3. ZASADY KORZYSTANIA

3.1. WYDAWCA przyjmuje do realizacji w SALONACH SPRZEDAŻY wyłącznie aktywne KARTY PODARUNKOWE, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
3.2. Przy realizacji KARTY PODARUNKOWEJYTKOWNIKOWI nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna KARTY PODARUNKOWEJ. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez UŻYTKOWNIKA w okresie ważności KARTY PODARUNKOWEJ.
3.3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów gotówką albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż aktualna wartość nominalna KARTY PODARUNKOWEJ.
3.4. NABYWCA lub UŻYTKOWNIK mogą posługiwać się KARTĄ PODARUNKOWĄ wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do KARTY PODARUNKOWEJ lub do upływu terminu ważności KARTY PODARUNKOWEJ. WYDAWCA ma prawo odmówić realizacji KARTY PODARUNKOWEJ w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia KARTY PODARUNKOWEJ w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na KARCIE PODARUNKOWEJ lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności KARTY PODARUNKOWEJ,
b) braku środków na KARCIE PODARUNKOWEJ,
c) braku wystarczającej ilości środków na KARCIE PODARUNKOWEJ pozwalających na nabycie przez UŻYTKOWNIKA żądanego przez niego towaru, w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 3.3. lub pokrycie stanie się niemożliwe,
d) braku technicznej możliwości realizacji KARTY PODARUNKOWEJ (np. braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym WYDAWCY).
3.5. W okresie ważności KARTY PODARUNKOWEJ nie ma możliwości doładowywania jej, zwiększając tym sposobem jej wartości nominalnej od wartości pierwotnej.
3.6. WYDAWCA nie odpowiadaja za skutki braku możliwości realizacji KARTY PODARUNKOWEJ wynikającej z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. awaria systemu informatycznego, itp.
3.7. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji KARTY PODARUNKOWEJ WYDAWCA (o ile weryfikacja salda KARTY PODARUNKOWEJ będzie możliwa) wypłaci jej UŻYTKOWNIKOWI lub NABYWCY kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi KARTY PODARUNKOWEJ.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE DOTYCZĄCE KARTY PODARUNKOWEJ

4.1. UŻYTKOWNIK ma możliwość sprawdzenia aktualnej wartości KARTY PODARUNKOWEJ jedynie w SALONIE SPRZEDAŻY.
4.2. WYDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za KARTY PODARUNKOWE od momentu wydania ich NABYWCY. WYDAWCA nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież KARTY PODARUNKOWEJ po jej przekazaniu NABYWCY. NABYWCA lub UŻYTKOWNIK nie będą także zgłaszać względem WYDAWCY żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia KARTY PODARUNKOWEJ. WYDAWCA nie umożliwiają też UŻYTKOWNIKOWI lub NABYWCY KARTY PODARUNKOWEJ zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu KARTY PODARUNKOWEJ lub też możliwości jej zablokowania.
4.3. Transakcja dokonana przy pomocy KARTY PODARUNKOWEJ jest ważna bez względu na to, czy UŻYTKOWNIK tej KARTY PODARUNKOWEJ wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. NABYWCA lub uprawniony UŻYTKOWNIK nie będzie zgłaszał względem WYDAWCY żadnych roszczeń z tego tytułu.
4.4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ będą rozpatrywane przez WYDAWCĘ w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez UŻYTKOWNIKA.
4.5. Reklamacje – w odniesieniu do towarów zakupionych przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ mogą być składane jedynie w SALONIE SPRZEDAŻY, w którym doszło do transakcji z użyciem KARTY PODARUNKOWEJ.

5. ZWROT TOWARÓW – ZASADY ROZLICZEŃ

5.1. W przypadku zwrotu przez UŻYTKOWNIKA towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ, zostanie przez WYDAWCĘ wydana nowa KARTA PODARUNKOWA (zgodnie z pkt. 2.) o wartości nominalnej równej wartości zwracanych produktów, niezależnie czy towary zakupione były w całości lub części przy użyciu KARTY PODARUNKOWEJ.
5.2. Podstawą do dokonania zwrotu i tym samym wydania nowej KARTY PODARUNKOWEJ o wartości nominalnej równej wartości zwracanych towarów będzie przedstawienie przez UŻYTKOWNIKA paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wydanie KARTY PODARUNKOWEJ nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
6.2. KARTA PODARUNKOWA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. KARTA PODARUNKOWA jest znakiem legitymacyjnym – elektroniczną formą bonu towarowego.
6.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
6.4. Treść niniejszego REGULAMINU jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.urbangames.pl/kartypodarunkowe.
6.5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z KARTY PODARUNKOWEJ można uzyskać bezpośrednio w SALONIE SPRZEDAŻY sieci ARCO oraz na stronie internetowej www.urbangames.pl/kartypodarunkowe.
6.6. WYDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu KART PODARUNOWYCH i zakończenia wydawania i realizacji KART PODARUNKOWYCH bez podania przyczyny. O zmianie REGULAMINU, w tym w szczególności zakończeniu realizacji KART PODARUNKOWYCHYTKOWNICY zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez WYDAWCĘ w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.urbangames.pl/kartypodarunkowe. Zmiany REGULAMINU obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.urbangames.pl/kartypodarunkowe. W przypadku zakończenia realizacji KART PODARUNKOWYCH zostanie zastosowane odpowiednio postanowienie z pkt. 3.7. Zmiana REGULAMINU KART PODARUNKOWYCH będzie dotyczyła KART PODARUNKOWYCH wydanych od dnia zmiany REGULAMINU.

(Pobierz regulamin w formacie PDF obowiązujący od 2016.12.02)

Newsletter

zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.